Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Rekrutacja do nowo tworzonego oddziału przedszkolnego dla dzieci 3, 4 i 5-letnich

Szanowni Państwo

W roku szkolnym 2017/2018 planowane jest otwarcie drugiego oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Dłużcu. Oddział przeznaczony będzie dla dzieci 3, 4 i 5-letnich. Rekrutacja odbędzie się w dniach od 22 do 26 maja poza systemem elektronicznym. Wszyscy zainteresowani rodzice proszeni są o dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych do sekretariatu szkoły w godzinach od 800 do 1515. Dokumenty niezbędne do rekrutacji można pobrać ze strony szkoły po kliknięciu na poniższy link

Nowi kandydaci - dokumenty do pobrania - format docx

ze strony rekrutacji elektronicznej bez logowania

Nabór do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Wolbrom

lub w sekretariacie Zespołu Szkół w Dłużcu w godzinach od 8:00 do 15:30.

Terminy postępowania rekrutacyjnego a także terminy składania dokumentów -> Załącznik do zarządzenia dyrektora Zespołu Szkół w Dłużcu.

Dokumenty, które rodzice/prawni opiekunowie dołączają do wniosku jeśli dotyczą stanu prawnego rodziny: 

1. Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych (art. 150 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe)

1) Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
2) Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046).
3) Prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem.
4) Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm.).

Dokumenty składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

2. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów samorządowych (Uchwała Nr XXXIII/332/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 23 lutego 2017 r.)

1) Oświadczenie rodzica samotnie wychowującego dziecko o zatrudnieniu, pobieraniu nauki w trybie dziennym, prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej (Załącznik Nr 1).
2) Oświadczenie rodziców o zatrudnieniu, pobieraniu nauki w trybie dziennym, prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej (Załącznik Nr 2).
3) Oświadczenie rodzica o objęciu rodziny opieką ośrodka pomocy społecznej lub nadzorem kuratorskim (Załącznik Nr 3).